سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین نستری نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
سیدحسین نعمتی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی خربزه های استان خراسان رضوی تعداد ۱۱ توده از سطح استان جهت ارزیابی و بررسی صفات و خصوصیات مختلف در شهرستان تربت جام در قالب طرح آماری کاملا تصادفی کشت گردیدند با استفاده از صفات اندازه گیری شده محاسبات آماری مشتمل بربرآورد پارامترهای میانگین صفات محاسبات ضرایب همبستگی و دسته بندی خوشه ای انجام گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که صفات مورد بررسی دارای تنوع زیادی در جامعه مورد مطالعه بود همچنین در درون هریک از توده ها تنوع در بعضی صفات مشاهده گردید نتایج مقایسات میانگین صفات مورد مطالعه نشان دادکه از لحاظ زمان رسیدن میوه ارقام خربزه استان را می توان به سه دسته زودرس متوسط رس و دیررس تقسیم نمود. مطالعه همبستگی بین زوج صفات رابطه مثبت و معنی داری بین طول میوه با درصد قند و رابطه مثبتی بین وزن میوه با طول میوه قطر میوه ضخامت گوشت ضخامت پوست و درصد قند نشان داد رابطه منفی بین طول میوه با قطر میوه ضخامت گوشت ضخامت پوست و رابطه منفی و معنی داری بین طول میوه با عرض حفره بذر بدست آمد.تجزیه کلاستر، ژنوتیپ های مورد بررسی را به پنج دسته مختلف تقسیم نمود.