سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی هاشمزهی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
ابوالقاسم مرادقلی – کارشناس ارشد زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
مجتبی کمالی – کارشناس زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و بررسی روابط میان صفات مورفولوژیک ارقام انگور تعداد ۲۰ رقم انگور زودرس داخلی و خارجی موجود در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک مورد ارزیابی قرار گرفت. قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار بود. تجزیه و تحلیل عاملی نشان داد که سه عامل اول روی هم رفته ۷۹/۳۴ درصد از تغییرات موجود بین صفات را توجیه می نمایند. عامل اول ۳۱/۸۶ درصد از واریانس بین صفات را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در توجیه تغییرات متغیرهای طول دم میوه، وزن ۱۰۰ حبه، طول حبه، ایفا نمود. لذا می توان این عامل را تحت عنوان عامل حبه نامید. عامل دوم ۲۴/۹۷ درصد از واریانس صفات را به خود اختصاص داده، صفاتی مثل عرض خوشه و وزن خوشه دارای ضرایب عاملی مثبت است. این عامل را می توان عامل اندازه خوشه نامید. عامل سوم ۲۲/۴۹ درصد از واریانس صفات را به خود اختصاص داده، صفت عملکرد دارای ضرایب عاملی مثبت است در حالی که درصد مواد جامد محلول ضریب عاملی منفی را درهمین عامل داشته و به عبارتی صفت اخیر نقش صفت دارای ضریب عاملی مثبت را در این عامل خنثی کرده این عامل را می توان عامل عدم مطلوبیت عملکرد نامید.