سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا کاویانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصطفی آقایی سربرزه – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدرضا بی همتا –
محسن محمدی –

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی و عملکرد درگندم دوروم آزمایشی با ۴۹۲ لاین خالص بومی هرسه ژنوتیپ متوالی ازیک توده محلی بومی استخراج شده بودند بصورت مشاهده ای درسال ۱۳۸۹۰۹۰ دربخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح نهال وبذرکرج اجرا شد تجزیه و تحلیل آماری براساس روشهای توصیفی نشان دادکه دراین لاین ها تنوع ژنتیکی سرشاری از لحاظ صفات مختلف مانند ارتفاع بوته طول پدانکل طول سنبله تعدادسنبلچه درسنبله تعداددانه درسنبله وزن هزاردانه و عملکرد دارند و نیز با ارقام شاهد استفاده شده درآزمایش اختلاف زیادی دارند جهت بررسی بیشتر ازتجزیه به عاملها استفاده شدتجزیه به عاملها ۷ متغیر مورد بررسی را درقالب سه متغیر جدید سه مولفه گروه بندی نمود که درمجموع این سه مولفه ۶۶/۴۶ درصد از تغییرات کل را توجیه کردند نتایج این تحقیق نشان داد که درژنوتیپ های بومی تنوع سرشاری وجود دارد که با استفاده از صفاتی که دراین بررسی مشخص شد می توان دربه نژادی ارقام گندم دوروم مورد استفاده قرارگیرند.