سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

خدابخش جنگلی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
پروین صالحی شانجانی – استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی اشرف جعفری – دانشیار

چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی میان جمعیت هایی ازگونه برموس تومنتلوس BromusTomentellus براساس مطالعات الکتروفورز پروتئین کل و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی انجام شد به این منظور الگوی پروتئینی ۸۰ژنوتیپ از۸جمعیت گونه تومنتلوس برای تعیین میزان تنوع ژنتیکی موجود مورد بررسی قرارگرفت براساس نتایج SDS–PAGE 24باند قابل تکثیر پپتید پروتئینی برای مطالعه تنوع ژنتیکی ثبت گردید درصد پلی مورفیسم درکل باندها از ۵۲درصد تا ۱۹درصد متفاوت بود همبستگی ماتریکس فاصله های ژنتیکی و جغرافیایی به وسیله آزمون منتل ثابت نشد و ضریب همبستگی بین انها ازنظر آماری معنی دارنگردید R2=0/400,P=0/0049 و این نشان دهنده عدم وجود شیب محیطی درگوناگونی پروتئین های کل است.