سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده طاهره ریاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید علی پیغمبری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی مؤمنی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
رامین صادق قل مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم برنج کشور، تعداد ۱۰ ژنوتیپ شامل لاین های برنج، در مزرعه آزمایشی مؤسسه تحقیقات ر بنج کشور واقع در تنکابن کشت گردید . محاسبات آماری شامل: تجزیه واریانس برای هر صفت، محاسبه میانگین، ضریب تغییرات، و گروه بندی ارقام با استفاده از تجزیه خوشه ای انجام گرفت . برای کلیه صفات، ضرایب همبستگی دو به دوی صفات و محاسبه فرمول عملکرد با توجه به نقش سایر صفات به وسیله رگرسیون گام به گام صورت گرفت . معادله رگرسیونی برآورد عملکرد با توجه به نقش سایر صفات، ارزش و اهمیت صفات مساحت برگ پرچم، وزن هزار دانه و تعداد دانه پر را به عنوان معیار مناسب برای گزینش ارقام و لاین های با عملکرد بالا مشخص ساخت . نتایج تجزیه علیت نشان داد که وزن هزار دانه اثر مستقیم بالایی بر عملکرد دانه دارد.تجزیه واریانس صفات نشان داد که اختلاف بین ژنوتیپ ها در همه صفات معنی دار است. تجزیه خوشه ای با استفاده از روش وارد، ژنوتیپ ها را به ۳ دسته گروه بندی کرد و نشان داد که بین ارقام تنوع مطلوبی وجود دارد.