سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده طاهره ریاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید علی پیغمبری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی مؤمنی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
رامین صادق قل مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ۱۰ ژنوتیپ برنج بر اساس صفات مورفولوژیک، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ ک ترار در مزرعه آزمایشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور واقع در آمل در سال ۱۳۸۸ انجام شد . ژنوتیپ ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری (۰/۰۱>p) داشتند. نتایج حاصل از تجزیه علیت و همبستگی های ژنوتیپی موجود حاکی از این بود که بیشترین اثر مستقیم بر روی عملکرد دانه مربوط به وزن هزار دانه (۰/۶۳۵) بود. تجزیه به عامل ها در ژنوتیپ های برنج مورد مطالعه بر مبنای مقادیر ویژه بزرگتر از یک و با در نظر گرفتن ۴ عامل انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه مؤلفه های اصلی حاکی از نقش ۴ مؤلفه در توجیه ۷۳/۹ درصد از تنوع کل داده ها بود. در مؤلفه اول که بیشترین میزان تغییرات را توجیه نمود (۲۶/۵%) صفت ارتفاع بیشترین سهم را در توجیه تنوع داشت. در مؤلفه دوم بالاترین سهم در توجیه تنوع مربوط به صفت عرض دانه بود و در مؤلفه سوم طول دانه بیش از سایر صفات در تبعیین تنوع سهیم بود و در نهایت در مؤلفه چهارم صفت دانه پر بالاترین مقادیر از تنوع داده ها را توجیه نمود.