سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حاجیه لطفی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب وغرب کشور
محمدامین حجازی –
ابوالفضل برزگری –
بهرام ملکی زنجانی –

چکیده:

لاکتوباسیلوس ها از مهمترین باکتریهای اسید لاکتیک هستند که در محصولات لبنی تخمیری یافت می شوند. این باکتریها یکی از ترکیباتموجود در غذاهای فراویژه مانند موادغذایی تخمیری حاوی پروبیوتیک ها هستند که می توان به ماست پروبیوتیک اشاره کرد. بررسی فلور میکروبی لبنیات سنتی ، روابط فیلوژنتیک و تکاملی گونه های لاکتوباسیلوس با استفاده از تکنیک RAPD‐PCR برای هر منطقه الزامی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی لاکتوباسیلوسها با استفاده از تکنیک RAPD_PCR از محصولات لبنی سنتی منطقه هریس می باشد. این تحقیق بر روی ۱۵ ایزوله جمع آوری شده از محصولات لبنی سنتی در پژوهشکده کشاورزی شمالغرب و غرب کشور انجام شد. ابتدا سویه ها با روش های بیوشیمیایی در حد گونه مورد شناسایی قرار گرفتند که شامل گونه های برویس، فرمنتوم، پلانتاروم، کازئی ، دلبروکی و سالیواریوس می باشند. سپس تنوع ژنتیکی آنها از نظر تفاوت در توالی ژن ۱۶s rRNA با استفاده از تکنیک RAPD_PCR و ۴ پرایمر تصادفی بررسی گردید. جدول اسکردهی باندها بر اساس ضریب صفر و یک (عدم وجود باند و وجود باند) تهیه شده و با برنامه NTSYS و روش UPGMA دندروگرام حاصل رسم گردید. در پایان نتایج ، تجزیه آماری الگوهای به دست آمده با روش RAPD_PCR نشان داد که ۱۵ سویه لاکتوباسیلوس با ضریب تشابه ۶۱ % به سه گروه مجزا تقسیم بندی شدند. همچنین ایزوله هایی که در تست های بیوشیمیایی الگوی یکسانی داشتند با این تکنیک در گروه های جداگانه قرار گرفتند و تنوع بالای ژنتیکی ایزوله های موجود در محصولات لبنی نشان داده شد.