سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدحبیب شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
خداداد مصطفوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی عمرانی –
سیدفرید ساداتی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد و صفات زراعی درکلزا با استفاده ازروشهای چندمتغیره آماری آزمایشی درسال زراعی ۸۹-۸۸ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزاباد انجام شد دراین آزمایش ده ژنوتیپ کلزا درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرارگرفت صفاتمورد مطالعه عبارت بودند از عملکرد دانه درکرت تعدادروز تا۵۰درصد گلدهی ارتفاع بوته تعدادغلاف درساقه اصلی طول غلاف عملکرد دانه دربوته تعداددانه درغلاف شاخص برداشت وزن صددانه تعدادغلاف درساقه فرعی تعداد ساقه فرعی درتجزیه واریانس ارقام مورد بررسی ازنظر صفات تعدادغلاف درساقه اصلی تعداددانه درغلاف تعدادروز تا ۵۰ درصد گلدهی و وزن صد دانه دارای اختلاف معنی داری بودند دررگرسیون گام به گام صفات عملکرددانه دربوته شاخص برداشت و تعدادغلاف درساقه فرعی وارد مدل شدند. تجزیه همبستگی نشان دادکه عملکرد دانه درکرت تنها با صفت وزن صددانه دارای همبستگی مثبت و معنی دار بوده و با بقیه صفات همبستگی ندارد.