سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی بختیاری غریبدوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبداله محمدی – استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدحبیب شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی،تنوع ژنتیکی عملکرد و صفات زراعی تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از روش های چند۸۹ ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد. در – متغیره آماری آزمایشی در سال زراعیاین آزمایش ده ژنوتیپ کلزا تحت شرایط تنش خشکی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: عملکرد دانه در کرت، تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعدادغلاف در ساقه اصلی، طول غلاف، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت، وزن ۱۰۰ دانه، تعدادغلاف در ساقه فرعی، تعداد ساقه فرعی. تجزیه واریانس نشان داد تفاوت بین میانگین تیمارها برای صفات عملکرد دانه در کرت، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی، عملکرد دانه در بوته و تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه در بوته وشاخص برداشت در سطح احتمال ۵% معنیدار میباشند.. در رگرسیون گام به گام صفات عملکرد دانه در بوته و تعدادغلاف در ساقه فرعی، ارتفاع بوته، تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، تعداد غلاف در ساقه اصلی وارد مدل شدند. در تجزیه به عاملها نیز چهار فاکتور اول بیش از ۸۳ درصد از واریانس دادهها را توجیه نمودند. با توجه به همبستگی بین متغیرها چهار فاکتور به ترتیب به نامهای فاکتور عملکرد، فاکتور خورجین، فاکتور دانه در خورجین و فاکتور ارتفاع نامگذاری شدند.