سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم السادات سلامتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
حسین زینلی –

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک در ۹ جمعیت زنیان در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهارتکرار انجام گرفت. صفات مورفولوژی شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف جمعیت های مورد مطالعه برای کلیه صفات در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. ضرایب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی برای اکثر صفات بالا بود، که نشان از تنوع بالا در صفات مورد بررسی دارد. دامنه تغییرات عملکرد دانه در بین جمعیت های مورد بررسی از ۷۵ / ۰ گرم در جمعیت اردستان تا ۹۹ / ۰ گرم در جمعیت بیرجند متغیر بود. بر اساس تجزیه خوشه ای ۹ جمعیت مورد مطالعه در سه گروه مختلف قرار گرفتند. نتایج همچنین نشان داد که تنوع صفات عملکرد و اجزاء عملکرد با تنوع جغرافیایی مطابقت ندارد. این نتایج ممکن است در انتخاب ژنوتیپها برای تلاقی جهت ایجاد ارقام مطلوب مفید باشد