سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید محسنی رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بهرام علیزاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام جدید زمستانه کلزا، آزمایشی با ۳۹ رقم کلزا در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۹-۸۸در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام کلزا از لحاظ کلیه صفات به استثنای ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی و طول ساقه اصلی اختلاف معنیداری وجود دارد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ارقام ۱۰- ،۳۶-talaye ،۳۹-WRH.262،۳۴-slm.046 ،۲۰-GK Helena ،۳۸-triangle ،۵-gase ،۱۱-licord GKH.0724 ،۲۴-Eldo ،lioness-18 به ترتیب بیشترین عملکرد دانه را دارا میباشند. تجزیه به عاملها نشان داد که ۶ عامل اول ۷۵ درصد از تغییرات دادهها را توجیه میکنند. عامل اول دارای بیشترین همبستگی با صفات تعداد غلاف در ساقه اصلی و طول ساقه اصلی بود. عامل دوم با صفات ارتفاع اولین غلاف از زمین و ارتفاع اولین شاخه فرعی از زمین همبستگی بالائی داشت. عامل سوم دارای بیشترین همبستگی با صفات تاریخ شروع گلدهی، تاریخ خاتمه گلدهی و زمان رسیدن داشت. عامل چهارم بیشترین همبستگی را با صفات میانگین تعداد دانه در ۵ غلاف اصلی و میانگین تعداد دانه در ۵ غلاف فرعی داشت. این چهار عامل ۶۲ درصد از تغییرات دادهها را توضیح دادندتجریه کلاستر برای گروهبندی ۳۹ رقم با استفاده از روشward روی ماتریس فاصله اقلیدسی انجام گرفت که ژنوتیپهای مورد بررسی را به پنح گروه تقسیم نمود