سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالقاسم مرادقلی – کارشناس ارشد زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
مهدی هاشمزهی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
میثم جهانتیغی – کارشناس زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام انگور تعداد ۲۰ رقم انگور زودرس داخلی و خارجی موجود در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک مورد ارزیابی قرار گرفت. قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار بود. نتایج ضرایب همبستگی مشخص نمود که بین عملکرد و صفت درصد مواد جامد محلول همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد و همچنین بین عملکرد دانه با صفات طول دم میوه، وزن ۱۰۰ حبه، طول حبه، عرض خوشه، طول خوشه، وزن خوشه، همبستگی معنی داری بهدست نیامد. با استفاده از داده های استاندارد شده، تجزیه خوشه ای به روش وارد و با معیار فاصله اقلیدسی و بر اساس کلیه صفات انجام شد و بر اساس تجزیه تابع تشخیص در نقاط مختلف برش، بیشترین تمایز در سطح احتمال (۱۲-)۱۰×۳/۶۱ بین گروه ها با ۶ گروه حاصل شد. میزان ضریب همبستگی کوفنتیک بین ماتریس فاصله و ماتریس حاصل از برگردان دندروگرام ۰/۸۵ بهدست آمد. در برنامه های به نژادی ژنوتیپ هایی که در کلاسترهای جداگانه و دور از یکدیگر قرار گرفته اند جهت دورگ گیری مورد استفاده قرار می گیرند.