سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدر عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
بابک عبدالهی مندولکانی –
رضا درویش زاده –

چکیده:

یکی از پایههای اساسی اصلاح نباتات، آگاهی از میزان تنوع در مجموعههای ژنتیکی و کسب اطلاع از فاصله ژنتیکی نسبی موجود بین افراد یا جمعیتها در برنامههای اصلاحی است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی یونجه های زراعی تتراپلوئید قره یونجه ملک کندی، قره یونجه ارومیه، همدانی، محلی اصفهانی، بغدادی، آذربایجان اردوبار، ترکیه ۱ و ترکیه ساکوئل، از هر جمعیت ۱۰ فرد انتخاب و با ۶ پرایمرISSR مورد مطالعه قرار گرفت. ششپرایمرISSR 25 مکان در بین ۸۰ فرد مربوط به ۸ جمعیت مورد بررسی تولید کرد که ۱۹ مکان بین جمعیت های مورد مطالعه چندشکل بود. ضرایب فاصله ژنتیکی نی بین جمعیتها از ۰/۰۴۸بین جمعیتهای آذربایجان اردوبار و محلی اصفهانی تا۰/۱۵۶ بین جمعیتهای قره یونجه ملک کندی و همدانی متغیر بود. دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر بر اساس روشUPGMA مبتنی بر ضرایب فاصله ژنتیکی نی جمعیتها را در دو گروه اصلی قرار داد. تجزیه واریانسملکولیAMOVA) برای ۸ جمعیت سطح بالایی از تنوع ژنتیکی درون جمعیتی ( ٪ ۹۳ ) را در مقایسه با تنوع بین جمعیتی ( ٪ ۷ ) نشان داد. تنوع ژنتیکی بالای درون جمعیت های حاصل از این مطالعه میتواند برای انتخاب والدینمتنوع از درون جمعیتها برای اهداف اصلاحی و توسعه جمعیتهای نقشهیابی در یونجه استفاده شود.