سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان جعفری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
امیرهوشنگ جلالی –

چکیده:

خیارCucumis sativus L یکی ازاعضا خانواده کدوئیان می باشد که ۹۰جنس و ۷۵۰گونه را دربردارد این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی خیارهای داخلی برروی ۸جمعیت بومی خیارایران شامل رودبار گرگان کاشان یزدتفت سنندج اصفهان و بیرجند همراه با هیبرید سوپردامینوس به عنوان شاهد کشت مرسوم منطقه درطرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی دردو منطقه ورامین و اصفهان انجام گرفت دراین مطالعه جمعیت ها از لحاظ صفات عملکرد تک بوته تعدادگلهای بارده هرمافرودیت و ماده نسبت گلهای بارده به نر درآغاز مرحله به میوه نشینی تعدادمیوه درتک بوته درهرچین وزن میوه درهر بوته درهرچین عملکرد مجموع سه چین اول نسبت به عملکرد تعداد کل چین ها تعدادروز تا برداشت اولین چین تعدادروز تا آغاز مرحله گلدهی متوسط طول میوه درهرجمعیت درهرچین و تعدادلاله های فرعی مورد بررسی قرارگرفتند نتایج حاصل حاکی ازوجود تفاوت ژنتیکی زیاد بین رقم شاهد و جمعیتهای داخلی بود بطوریکه براساس دندروگرام حاصل ازتجزیه کلاستر رقم شاهد دریک گروه و سایرجمعیت ها درگروه دیگر قرارگرفتند درگروه بندی جمعیت های داخلی براساس تمامی صفات مورد مطالعه تنها جمعیت یزد درگروهی جداگانه نسبت به سایرجمعیت ها قرارگرفت.