سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صنم صفایی چایی کار – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرنگیس قنواتی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

شناخت کافی ا زتنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم جهت انتخاب والدین مناسب برای اهداف به نژادی لازم و ضروری است دراین تحقیق از داده های حاصل از اندازه گیری ۷ صفت شامل : تعداد پیچ در نیام، وزن نیام، وزن هزار دانه، تعداد بذر در نیام طول برگچه عرض برگچه و درصد نسبت بذر به نیام برای بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ۵۶ جمعیت از یونجه یکساله Medicago polymorpha (L.) استفاده شد. بدین منظور بذور ۵۶ جمعیت جمع آوری شده از گونه Medicago polymorpha (L.) درگلخانه بانک ژن گیاهی ملی ایران در سال زراعی ۸۸ -۸۷ مورد کشت قرارگرفتند تجزیه واریانس داده ها اختلاف بسیار معنی داری را در بین جمعیت ها از نظر کلیه صفات مورد مطالعه نشان داد که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مورد مطالعه است