سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راضیه ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرنگیس قنواتی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
آسا ابراهیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فواد مرادی – استادیار موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

شناخت کافی ا زتنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم جهت انتخاب والدین مناسب برای اهداف به نژادی لازم و ضروری است دراین تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و گروه بندی نمونه Onobrychis altissima از جنس اسپرس ۲۰ جمعیت موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در قالب طرح کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۸۹-۸۸ براساس صفات مورفولوژیک مورد ارزیابی قرارگرفتند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که جمعیت های مورد بررس یاز نظر کلیه صفات مورد مطالعه تفاوت بسیار معنی داری (p<0.01با هم داشتند که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین جمعیتهای مورد مطالعه است. تجزیه ی خوشه ای به روش وارد جمعیتهای مورد مطالعه را در ۳ گروه قرار داد.