سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی – استادیار دانشگاه پیام نوراصفهان
مهرنوش اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

گونه های مختلف اگروپایرونAgropyron Gaertn ازتیره گندمیان ازمهمترین گیاهان مرتعی میباشد که دراغلب مراتع کشور می روند یک گونه از این جنس Agropyron cristatum (L.) Gaertn با چندین جمعیت درایران می روید اگاهی از تنوع ژنتیکی این گونه ها نقش مهمیدرحفاظت و اصلاح گیاهان زراعی دارند دراین پژوهش تنوع ژنتیکی و سطوح پلوئیدی جمعیتهای مورد مطالعه با استفاده ازروش سدیم دودسیل سولفات پلی آکریلامید ژل الکتروفورز SDS PAGE صورت گرفت پس ازرنگ امیزی ژل پلی اکریلامید با کوماسی بلوG250 باندهای حاصل شده را بعداشماره گذاری براساس حضور و عدم حضور به آنها شماره یک و صفر داده شد تعداد ۲۰باند درجمعیت های مطالعه شده مشاهده گردید بیشترین تعداد باندها مربوط به جمعیتهای junceous Elymu وتتراپلوئید و کمترین باندها مربوط به جمعیت بیجار بود.