سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرناز گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
عباس حسنی – عضو هیئت علمی باغبانی دانشگاه ارومیه
رضا درویش زاده – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
عبداله حسن زاده – بانک ژن مرکز تحقیقات ارومیه

چکیده:

بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی کرچک ایران با استفاده از تجزیه وایانس و میانگین مربعات صفات مورفولوژیکی در بین ۱۲ توده از کرچک ایران صورت گرفت. بدین منظور ۱۲ توده کرچک در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سالزراعی ۱۳۸۸ مورد کشت و بررسی قرار گرفت. ۲۲ صفت مورفولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه واریانس صفات طول دمبرگ، طول پهنک، عرض پهنک، طول برگ و تعداد ساقه فرعی ثانویه و همچنین صفات طول ساقه فرعی ثانویه، طولخوشه فرعی اولیه، تعداد برگ، وزن خشک برگ، وزن تر ساقه فرعی ثانویه و وزن خشک ساقه فرعی و ثانویه نشان داد که اختلاف بین ژنوتیپ های مورد بررسی معنی دار نیست ولی در رابطه با صفات ارتفاع بوته و تعداد ساقه فرعی اولیه، گل ماده، گل نر، وزن تر ساقه اصلی و وزن خوشه ثانویه، ساقه فرعی اولیه، طول خوشه اصلی، طول خوشه فرعی ثانویه، وزن خشکساقه اصلی ، قطر ساقه اصلی اختلاف در سطح ۱% معنی دار است