سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا هجران کش – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد خالدی – استادیاراقتصاد کشاورزی وعضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اق
سیدعلی موسوی زاده – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
احمد رزبان حقیقی –

چکیده:

دراین مطالعه تنوع ژنتیکی بین ۵ توده بومی اسپرس ایران که از مناطق جغرافیایی مختلف آذربایجان شرقی جمعآوری گشته بودند به وسیله ۲۰ آغاز گرRAPD به روش بالک دسته جمعی بررسی شدند پنج آغاز گر RAPD از ۲۰ آغاز گر مورد ارزیابی ۳۱نوار چندشکل با میانگین ۶/۲ عدد نوار به ازای هر آغاز گر تولید کردند فاصله ژنتیکی بین آنها براساس ضریب نی بین ۰/۱۷۵۹ تا ۰/۶۸۷۴ برآورد شد درصد مکانهای چندشکل برای تجزیه دسته جمعی ۶۱/۲۹ درصد بود تنوع ژنی بین توده های اسپرس براساس شاخصهای تنوع ژنی ۰/۲۵۶۸ برآورد شد دندروگرام گروه بندی جمعیت ها به روش UPGMA ترسیم شد براساس تجزیه خوشه ای گروه بندی ۵ توده اسپرس براساس داده های مولکولی با گروه بندی جغرافیایی توده ها مطابقت نشان نداد لذا با وجود مزایای روش بالک مثل کاهش حجم کار برای بررسی دقیق تر روابط ژنتیکی و بهره برداری از تنوع ژنتیکی درون توده ها دربرنامه های اصلاحی بهتر است از روشا نفرادی استفاده و روش بالک برای گزینش اولیه وقتی تعدادنمونه ها زیاد بوده و حجم کار خیلی بالاست به کاررود.