سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حبیب زاده – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمدمهدی مطیعی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خوزستان

چکیده:

در این تحقیق تنوع ژنتیکی ۳۰ رقم گندم خارجی و داخلی با استفاده از نشا نگرهایRGA مورد بررسی قرارگرفت. با استفاده از روش دلاپورتا ( ۱۹۸۳ ) دی ان ا از برگ نمونه ها استخراج گردید. از ۵ جفت آغازگر RGA بکاربرده شده ۳ جفت آغازگر چندشکلی نشان دادند. بیشترین و کمترین تعداد چندشکلی بترتیب مربوط به نشانگرهای P54N و P14N بود. درصد باندهای پلی مورفیسم نشانگرهای P14N و P54N،P810 بترتیب ۴۲% ، ۳۳% و ۳۹% بود. تجزیه کلاستر براساس حضور و عدم حضور باند با استفاده از ضرایب تشابه جاکارد مبتنیبرUPGAMA انجام گرفت . دامنه ضرایب تشابه از ۰٫۰۶۱ تا ۰٫۸۸ متغیر بود . بیشترین تشابه بین ارقام کوهدشت و کرمان و کمترین تشابه بین ارقامTP981 , Lee بود. در این تحقیق رابطه معنی داری بین فاصله ژنتیکی و فاصله مناطق جغرافیایی کشت مشاهده گردید