سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحیم نیکخواه – عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
علی عبادی – عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران، کرج

چکیده:

در این پژوهش از نشانگر مولکولی ریزماهواره هسته ای برای تعیین تنوع بین ۳۴ بوته انگور رقم بیدانه سفیداستفاده شد . تنوع ژنتیکی بین بوته ها با استفاده از ۱۴ نشانگر ریزماهواره انجام شد. اندازه آلل ها با دستگاه الکتروفورز کاپیلاری و با برنامه GenScan و Genotyper انجام شد و برای تجزیه خوشه ای نمونه ها از روش UPGMA استفاده شد. در بین بوته های دندروگرام ژنتیکی، بوته ها به شش گروه دسته بندی شدند. بنابراین در این بررسی شش کلون از انگور رق م بیدانه سفید شناسایی شد. نتایج نشان داد که می توان از نشانگرهای ریزماهواره برای شناسایی تفاوت ها بین کلون های یک رقم استفاده کرد.