سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مصطفی صادقی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
فاطمه جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه ایلام

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام بومی گیلان، تعداد ۴۹ رقم از ارقام بومی برنج گیلان موجود در کلسیون مؤسسه تحقیقات برنج در رشت در قالب یک طرح لاتیس ۷ × ۷ با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی عملکرد دانه و صفات مرفولوژیکی درارقام بومی برنج مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد وجود دار د. بررسی ضرایب تغییرات ژنوتیپی نشان داد که بیشترین ضرایب تغییرات ژنتیکی مربوط به صفات تعداد دانه پوک در پانیکول و نسبت طول به عرض برنج قهوه ای می باشد. صفت نسبت طول به عرض برنج قهوه ای بیشترین وراثت پذیری عمومی و عملکرد دانه کمترین مقدار وراثت پذیری عمومی را دارا بودند. گروه بندی ارقام براسا س تجزیه کلاستر با استفاده از روش ward انجام گردید. براساس تجزیه کلاستر ارقام در ۷ گروه قرار گرفتند. کلاستر اول شام ل ۲۰ رقم بومی با میانگین عملکرد بالاتر از میانگین کل و کلاستر آخر شامل سه رقم شاهی، میهماریحانی و اوبو می باشد که مهمترین مشخصه آنها عرض دانه بالا، ریشک های بلند و لما و پالئای تیره می باشد.