سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد رضا راجی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
محمدرضا فتاحی مقدم – دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عباسعلی جنتی زاده – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های هلوی (Prunus persica) استان خراسان که به عنوان تلخون شناخته می شوند، با استفاده از خصوصیات مورفولوژی صورت گرفت. بدین منظور، بذر این گیاهان جمع آوری و در ایستگاه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کاشته شده است. پس از رشد، تنوع ژنتیکی ۱۲۳ ژنوتیپ پنج ساله با استفاده از ۳۰ صفت رویشی و زایشی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تجزیه عاملی، صفات مورد مطالعه به هشت عامل اصلی تقسیم بندی شدند که در مجموع ۷۵/۷۴ درصد واریانس کل را توجیه نمودند. همچنین، تنوع قابل ملاحظهای میان ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر صفات اندازه گیری شده وجود داشت و صفات مربوط به میوه شامل اندازه، رنگ گوشت و پوست، میزان کرک، تعداد و میزان اسیدیته نقش بسزایی در ایجاد تنوع داشتند. مطابق نتایج آنالیز کلاستر، ژنوتیپ های مورد بررسی به چهار گروه اصلی طبقه بندی شدند.