سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – عضو هیئت علمی گروه باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد فارسی – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد
امین میرشمسی کاخکی – گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

انار یکی از مهمترین گیاهان بومی و تجاری-باغبانی در مناطق بیابانی و نیمهبیابانی ایران محسوب میشود. به علت تاریخچه طولانی کشت انار در ایران، ژنوتیپها از مناطق مختلف با تشابهات واضح در ظاهر اما با نامهای متفاوت قابل مشاهده است . بنابراین برای پرورش و تجارت ارقام انار و جهت مدیریت کارآمد کلکسیون و برنامه های اصلاحی آینده تشخیص دقیق ژنوتیپها مورد نیاز است. در این پروژه DNA ژنومی ۳۱ رقم مختلف انار متعلق به هفت استان ایران، توسط نشانگر مولکولی AFLP ، با استفاده از هفت ترکیب آغازگری (EcoRI/MseI) مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از تجزیه خوشهای حاکی از وجود شباهت بسیار بالا بین ارقام مورد مطالعه بود. همچنین، گروهبندی به دست آمده در بسیاری از مواقع با صفات مورفولوژیک موجود مطابقت نداشت. نتایج به دست آمده نشان داد که ارقام عموماً مستقل از خاستگاه جغرافیایی و نامگذاریشان گروهبندی شدند. تنوع گسترده انار در ایران و سطح پایین چندشکلی بین این ارقام، میتواند مربوط به تکثیر رویشی و نوع گرده افشانی این گیاه باشد.