سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام
محمدصادق نجفی – استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (اهوا
علی دلجو – استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه بوعلیسینا.
جمال فیاضی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (اهواز)

چکیده:

نشانگرهای ریزماهواره امروزه به عنوان ابزار مولکولی با پتانسیل بسیار زیاد برای تشخیص های ژنومی استفاده می شود . این آزمایش برای بررسی تنوع ژنتیکی ۲۴ رقم پنبه مورد نظر در برنامه های به نژادی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره صورت گ رفت استخراجDNA از برگ های جوان پنبه به روش ژانگ و همکاران ( ۲۰۰۰ ) با اندکی تغییرات انجام شد وDNA حاصل با استفاده از ۱۱ جفت آغازگر ریزماهواره تکثیر گردید . محصولات تکثیر شده با استفاده از ژل پلی اکریلامید ۶% حاوی اوره ۷ مولار و تحت شرایط واسرشتگی تفکیک شد و با رنگ آمیزی نیترات نقره قابل رؤیت گردید. الگوی باندها بر اساس حضور یا عدم حضور باند با اعداد یک و صفر نمره دهی شد و محتوای اطلاعات چندشکلی برای هر جفت نشانگر محاسبه گردید که۰/۵۸۲۴ تا ۰/۸۵۴۱ با میانگین ۰/۷۰۶۴ برآورد شد . بیشترین میزانPIC مربوط به مکان ژنیBNL1317 و معادل ۰/۸۵۴۱ بود تعداد آلل ها در هر جایگاه۹-۳ آلل و میانگین آن ۵ آلل بدست آمد . در مجموع ۵۵ آلل شناسایی شد . فاصله ژنتیکی نمونه ها بر اساس ضریب تشابه ژاکارد محاسبه و به روش تجزیهUPGMA برای گروه بندی استفاده شد . بر اساس دندروگرام حاصله، ۲۴ رقم مورد مطالعه در ۴ گروه قرار گرفتند جدول تشابه ژنتیکی ارقام نیز وجود تشابه بیش از ۳۰ درصد را برای بیشتر نمونهها نشان داد. . بیشترین تشابه ژنتیکی بین کل ژنوتیپ ها مورد بررسی ربوط به ارقام کوکر ۱۰۰ و مهر، ان ا ۲۰۰ و برگ پهن رنگ قرمز بود که تشابه کامل ۱/۰۰ نشان دادند