سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد نوروزی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران
محمد وجدانی – کارشناس ارشد زراعت موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
قدیر باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

یکی از اهداف اصلاح افزایش تولید بذر و کیفیت پخت دانه می باشد. این آزمایش در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور –مازندران در سال ۸۸ با تعداد ۱۰ لاین منتخب از پدیگری به همراه دو رقم شاهد شیرودی و فجر جمعاً ۱۲ (دوازده) تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مقایسه واقع شدند. از جمله صفات مورد بررسی شامل: صفات کیفی دانه شامل خصوصیات ظاهری دانه،درصد راندمان تبدیل ،درصد آمیلوز، درصد دانه سالم، تعداد پنجه موثر، تاریخ ۵۰ % گلدهی تعداد کل دانه و نهایتا میزان محصول (عملکرد) هر تیمار محاسبه گردید. لاین های برتر از نظر عملکرد و کیفیت پخت نسبت به شاهدها و یا در حد برابر با شاهد برتر (شیرودی) عبارتند از : P-497 و P-390 و P-424 شیرودی، P-299 و ۱NA ( به ترتیب عملکردشان برابربا : ۸/۳ و ۷/۴ و ۷/۲ و ۶/۳ و ۶/۲ و ۶/۲ تن در هکتار) که اختلاف معنی داری( در سطح احتمال ۵%) و با شاهد برتر بدون اختلاف معنی داری نشان داده شد. تمامی لاین های نسبت به بیماری بلاست متحمل بوده است. اکثریت یالن ها نسبت به آفت کرم ساقه خوار متحمل مشاهده شده است. در این دسته از لاین های پر محصول ، لاین P-299 با بلندترین طول شلتوک ۱۴ میلی متر و بلندترین طول خوشه ۳۶/۳ سانتی متر و کمترین درصد آمیلوز در لاین P-497 مشاهده شده است.