سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه احمدی – دانشجویکارشناس ارشد
علیرضا اطمینان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه
هوشمند صفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه
هومن شیروانی –

چکیده:

تنوع ژنتیکی ۱۱ اکسشن ازگونه مرتعیAgropyron Intermedium درقالب طرح کاملا تصادفی درشرایط ابی با سه تکرار مورد بررسی قرارگرفت صفات مورفولوژیک برای هراکسشن اندازه گیری شد که باتوجه به جدول تجزیه واریانس دربین اکسشن ها برای صفات طول برگ پرچم و طول خوشه اختلاف معنی داری درسطح ۵ درصد و سایرصفات درسطح ۱درصد معنی دار بودند مقایسه میانگین عملکرد وزن خشک علوفه نشانداد اکسشن های ۴-۸۹۰و۱۳-۸۹۰ بیشترین مقدار تولیدعلوفه خشک را داشتند درگروه A قرارگرفتند همچنین اکسشن های ۲-۸۹۰و۵-۸۹۰و۱۴-۸۹۰و۶-۸۹۰ کمترین میزان علوفههخشک را به خود اختصاص داده و درگروه B قرارگرفتند همبستگی بین صفات نشان داد که بین عملکردخشک علوفه و طول برگ پرچم همبستگی معنی داری درسطح ۵درصد و با صفت تعدادساقه دربوته درسطح ۱درصد همبستگی معنی دار مثبت وجود داشت.