سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طیبه قربانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه رازی
کیانوش چقامیرزا – استادیار اصلاح نباتات دانشگاه رازی،
عیسی ارجی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی انارهای استان کرمانشاه، تعداد ۴۴ ژنوتیپ انار از ۶ منطقه در استان کرمانشاه جمع آوری شدند. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های انار مورد مطالعه با استفاده از ترکیب دو نشانگرISSR و RAPD ارزیابی گردید. در مجموع ۲۹۷ باند توسط این نشانگرها ( ۲۰ آغازگرRAPD و ۲۰ آغازگرISSR تولید شد که از بین آنها تعداد ۱۳۷ باند چند شکل بود. اندازه باندها بین ۳۰۰ تا ۳۵۰۰ جفت باز متغیر بود.نتایج حاصل از تجزیه کلاستر بر اساس ضریب تشابه جاکارد ژنوتیپ ها را به هفت گروه تقسیم نمود . جهت تعیین تعداد مطلوب خوشه از روش تجزیه واریانس مولکولی استفاده شد. با بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های انار با استفاده از نشانگر های ISSR و RAPD ضمن مشخص شدن وضعیت ژنتیکی آن ها مشاهده شد که ژنوتیپ های متفاوت در گرو ههای جداگانه دسته بندی شده و همچنین ژنوتی پهای یک منطقه به گرو ههای مختلفی راه یافتند کهناشی از تفاوت ژنوتی پهای درون هر منطقه و عدم مطابقت تنوع ژنتیکی و جغرافیایی است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این بود که استان کرمانشاه دارای ذخایر غنی و تنوع بالای ژنتیکی گیاه انار است این مسئله می تواند به نوعی تایید کننده نظر کسانی باشد که ایران را خاستگاه و موطن اصلی انار می دانند