سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم حکیمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا نبی پور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم آزمایشی به شرح زیر در منطقه سیرجان در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا گردید. در این تحقیق پنجاه رقم گندم در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت و ارزیابی شدند. هر رقم در سه خط به طول یک متر و فاصله خطوط پنجاه سانت یمتر کشت شدند. در این بررسی عملکرد دانه در کرت، وزن صد دانه، وزن سنبله، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته، طول ریشک، طول پدانکل، قطر ساقه، قطر بذر، طول بذر، طول سنبله و روز تا رسیدن فیزیولوژیک اندازه گیری شدند. تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ ها از لحاظ همه صفات درسطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری دارند. بالاترین عملکرد دانه متعلق به ارقام عدل و طوس به ترتیب به میزان ۴۲۰ و ۳۷۵ گرم در کرت بود. کمترین عملکرد دانه نیز مربوط به ارقام شیرودی و مهدوی به ترتیب به میزان ۸۶ و ۵/ ۸۶ گرم در کرت بود. در تجزیه به عامل ها سه فاکتور اول بیش از ۶۵ درصد از واریانس داد هها را توجیه نمودند. همچنین صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته و طول سنبله به دلیل همبستگی بالا با فاکتور اول جزء صفات مهم در گزینش ژنوتی پهای مورد مطالعه بودند.