سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا احمدزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
اسلام مجیدی – استاد پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
امیرمحمد دانشیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
بهرام علیزاده – استاد پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.

چکیده:

لازمه استفاده و به کارگیری بهینه منابع ژنتیکی در برنامههای اصلاحی، در گام اول تعیین سطح تنوع ژنتیکی آنها است. در تحقیق حاضر تنوع ژنتیکی ۳۰ ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از نشانگرهای RAPD مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تنوع ژنتیکی براساس نشانگرهای مولکولی RAPD ، از ۶۸ آغازگر استفاده شد، ۱۵ آغازگر الگوی نواربندی چند شکل در مجموع ۱۳۱ نوار چند شکل واضح، تولید کردند. برای گروهبندی ژنوتیپها بر مبنای دادههای حاصل از نشانگرهای RAPD از دو روش تجزیه خوشهای دورترین همسایه ( ClINK ) و متوسط فاصله UPGMA براساس ضرایب تشابه ژاکارد، تطابق ساده و دایس استفاده شد. روش خوشهبندی UPGMA براساس ضریب تطابق ساده ژنوتیپ ها را در ۴ گروه قرار داد.