سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید شیرعلیزاده – کارشناس ارشد بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ط
علیرضا عیوضی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
کاظم ستوده مرام – کارشنسا ارشد بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و تحمل به تنش سرما در ارقام کلزا ازمایشی تحت شرایط مزارعه ای وگلخانه ای در سال زراعی ۸۸-۸۷ درایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی ارومیه انجام گرفت ازمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۵ رقم کلزا به نامهای طلائیه لیکورد، اکاپی، اپرا ارقام پاییزه و RGS رقم بهاره کشت شد نتایجتجزیه واریانس داده های مزرعه ای برای صفات تعداد دانه د رغلاف وزنخشک تک بوته، قطر بوته و تعداد ساقه های فرعی عملکرد دانه و درصد روغن و در آزمایش گلخانه ای صفات وزن خشکتک بوته در مرحله چهار شش و هشت برگی و میزان نشت یونی ارقام درمرحله دو چهار شش و هشت برگی حداقل در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف اماری معنی داری را نشان دادند ارقام با تیپ پاییزه نسبت به بهاره تنش سرما از عملکرد دانه و اجزای عملکردبالاتر و درصد روغن کمتری برخوردار بودند.