سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید حمیدرضا هاشمی – پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
یوسف قاسمی – پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربانعلی نعمت زاده – پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت الله پیردشتی – پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

متیلاسیون DNA یکی از مهمترین راههای ایجاد تنظیمات اپیژنتیک است که با استفاده از تغییر الگوی بیان ژن در سطح ژنوم سبب انعطافپذیری و پایداری گیاه در شرایط جدید میگردد. در این تحقیق جهت شناسایی ژنوتیپهای توتفرنگی ایران از نشانگرهای حساس به متیلاسیون (MSAP) DNA استفاده گردید. بدین منظور ۱۷ ژنوتیپ توت فرنگی شامل ۶ واریته تجاری به همراه ۱۱ ژنوتیپ وحشی مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیز MSAP با استفاده از دو آنزیم ایزوشیزومر که به متیلاسیون DNA در جایگاه CCGG حساسند صورت گرفت. ۳ الگوی مختلف متیلاسیون در این بررسی مشاهده گردید . باندهای تیپ I (عدم متیلاسیون) بخش اعظمی از باندهای این تحقیق را به خود اختصاص داد. بیشترین فراوانی متیلاسیون، در باندهای تیپ II یا متیلاسیون CpG مشاهده گردید. میزان تنوع مشاهده شده در باندهای تیپ II بیشتر از تیپ III بوده که به ترتیب بیانگر متیله شدن سیتوزین در جایگاه CpG و CpCpG میباشد. نتایج نشان می دهد ژنوتیپ های مختلف توتفرنگی، از حساسیت متفاوتی به آنزیمهای Msp I و Hpa II برخوردار بوده که این الگوهای متیلاسیونی احتمالا با مکانیسمهای تنظیم ژنی آنها مرتبط میباشد.