سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدافشین صفوی – دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدسعید پورداد – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
محمود خسروشاهلی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدمهدی صفوی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی گلرنگ، تعداد ۲۰ ژنوتیپ آن به وسیله نشانگرهای مولکولیISSR و RAPD مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی چندشکلی در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه، از ۳۵ آغازگر تصادفی RAPD و ۱۸ آغازگر ISSR استفاده شد. سیزده آغازگر RAPD 4 باند و ۹ آغازگرISSR 50 باند تشکیل دادند که از بین آنها ۶۰ باند RAPD و ۴۸ باند ISSR چندشکل بود. بر اساس نشانگر RAPD و با استفاده از ماتریس تشابه ژاکارد مشخص شد که بیشترین شباهت بین ژنوتیپهای GD گوشخانی درشت) و PI-250187 از پاکستان، به میزان۰/۸۴۸ و کمترین تشابه بین ژنوتیپ های BR باباریزریز و zG زرقان ۲۷۹ به میزان ۰/۲۶۷ بود. با استفاده از نشانگرISSR و ضریب تشابه ژاکارد، بیشترین شباهت ژنتیکیبین ژنوتیپهایNEنگل) وSR ساروقامیش) به میزان ۰/۸۶۱ و کمترین تشابه بین ژنوتیپهای IS اصفهان و AJعجب شیر به میزان ۰/۲۸۱ بود. در تجزیه خوشهای بر اساس ترکیب نشانگرهای مولکولیISSR و RAPD ژنوتیپها به ۵ گروه و بر اساس هر کدام از این نشانگرها به صورت جداگانه، به ۴ گروه دستهبندی شدند