سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ار
رضا درویش زاده – عضوهیات علمی گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
لطفعلی ناصری – عضوهیات علمی گروه باغبانی دانشگاه ارومیه
مهدی محسنی آذر – کارشناس گروه باغبانی دانشگاه ارومیه

چکیده:

تنوع ژنتیکی ۴۴ رقم سیب از مناطق مختلف ایران به کمک ۱۶ جفت نشانگر ریز ماهواره SSR) مورد ارزیابی قرار گرفت. در کل ۴۵ آل ل در بین ارقام شناسایی شد. تعداد آلل در هر مکان ژنی از ۲ تا ۵ متغیر با متوسط ۲/۸بود. بر اساس نتایج تجزیه خوشه ای بیشترین شباهت ژنتیکی بین ارقام״ سلماس ۴״ و״دیررس مشهد״ و کمترین میزان آن بین ارقام ״ مشکی دماوند ۲״ و״سیفه شیرین״ دیده شد. همچنین بر پایهPCoA و روش تجزیه خوشه ای UPGMA دو گروه اصلی حاصل گردید. میانگین تعدادآ لل موثر ۲/۲میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده به ترتیب ۰/۵۱و۰/۴۴ برآورد گردید. با توجه به آزمون کای اسکور در هر مکان ژنی نتیجه گیری گردید که جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردی واینبرگ نیست. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند دراتخاذ تدابیر اصلاحی مفید واقع شود