سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پروین شاه نظر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
علی اشرف مهرابی – استادیار دانشگاه ایلام
محمدمهدی پورسیاه بیدی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی ایلام

چکیده:

بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بومی گندم نان ایرانی تعداد ۱۷رقم درسال زراعی ۹۰-۸۹ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام هریک دریک خط دومتری کشت گردید و کلیه اندازهگیری ها براساس ۵ نمونه انتخابی بصورت تصادفی انجام گرفت نتایج آزمار توصیفی نشان داد که بیشترین ضریب تغییرات مربوط به وزن سنبله بود تحلیل مولفه های اصلی ۱۱ متغر بررسی شده را به ۴ مولفه با واریانس نسبی تجمعی ۷۵/۹۳ درصد کاهش داد تجزیه خوشه ای براساس روش UPGMA با استفاده از ضریب مجذورفاصله اقلیدسی ارقام را به سه گروه تقسیم بندی کرد.