سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

افسانه پاکزاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، گروه زیس
شادمان شکروی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه زیست شناسی، گرگان، ایر
ناهید مسعودیان – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان،
حمیده سادات امیرلطیفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، باشگاه پ

چکیده:

سیانوباکتریهای نوستوکال، با قابلیت تثبیت ازت و برون ریزش ترکیبات نیتروژنه میتوانند به عنوان کود زیستی در زمینهای کشاورزی مورد توجه قرار گیرند. بررسی تنوع پذیری مورفولوژیک به عنوان یک ویژگی منحصر بفرد از نظر کاربردی در دو دهه حاضر در جهان مطرح شده است. جهت ورود این الگو به ایران در پژوهش حاضر، دوسویه از خانواده نوستوکاسه (Nostoc sp.FS77,Anabaena sp.FS76) جمع آوری شده از شالیزارهای استان گلستان از نظر مورفولوژیک و فراساختار با استفاده از میکروسکوپ نوری، فاز کنتراست، فلور سانس و TEM مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج مقایسه بین سویه ها نشان دادکه Anabaena sp.FS76، تغییرات قابل ملاحظهای را از نظر اندازه وشکل سلولها در سه روز اول رشد نشان میدهد. به نظر میرسد که فرم فضایی این گونه در این روز تغییر میکند. به نظر میرسد که در آنالیزهای فراساختاری، آرایش تیلاکوییدهای فتوسنتزی در طول دوره تغییر محسوسی نداشته، به طور نسبی به شکل خطی باقی ماندهاند. در Nostoc sp.FS77 کربوکسی زوم و دانههای فسفات تنوع شکلی بیشتری در مقایسه با Anabaena sp.FS76 نشان دادند . قابلیت تشکیل اجتماعات پشتهای و کپهای، وجود ثبات در هتروسیست ها و قابلیت بالای دی آزوتروفی و برون ریزش آمونیوم، بویژه در شرایط تنش‌های اسیدیته و قلیاییت، هر دو نمونه را از نظر حفظ تعادل فلور میکروبی در زمینهای کشاورزی و شالیزارها توانمند نشان می‌دهد.