سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهمن فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
وحیده ناظری – استادیاران گروه علوم باغبانی
سیامک کلانتری – استادیاران گروه علوم باغبانی
موسی رسولی – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا

چکیده:

تنوع یک گیاه به لحاظ ژنتیکی تا حدی می تواند نشان دهنده قابلیت سازگاری آن گیاه به منظور اهداف اهلی سازی باشد. در این رابطه گیاه Salvia reuterana Boiss. یکی از گونه های مهم دارویی جنس سالویا می باشد که در برخی رویشگاه های ایران به صورت طبیعی یافت می شود. در این تحقیق از این گیاه دارویی، در اواسط اردیبهشت سال ۱۳۸۹ در زمان گلدهی کامل از منطقه شهمیرزاد سمنان جمع آوری شد. ۱۵ نمونه گیاهی به طور تصادفی انتخاب شده و در هرباریوم گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران شناسایی گردید. ۳۰ صفت مورفولوژیکی مهم مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس نتایج بهدست آمده، ضرایب همبستگی ساده بین صفات، نشان داد که بین برخی از صفات مانند طول و عرض برگ با قطر ساقه و فاصله میانگره با طول کاسه همبستگی معنی داری وجود دارد . آمار توصیفی صفات در این گونه نیز ضریب تغییرات قابل ملاحظه ای را در طول دمبرگ و عرض برگ به ترتیب با ۳۳/۴۲ و ۳۰/۱ درصد نشان داد. همچنین تجزیه کلاستر بر اساس تمام صفات اندازه گیری شده به روش Ward صورت گرفت. در فاصله ۲۰ اقلیدوستی صفاتی مانند طول برگ و طول دمبرگ ژنوتیپ ها را به ۲ گروه اصلی تقسیمبندی کرد. با کاهش فاصله اقلیدوستی از ۲۰ به ۱۰ صفاتی مانند طول و عرض برگ، طول دمبرگ و قطر ساقه، ژنوتیپ ها را به ۶ گروه اصلی تقسیم کرد. از آنجاییکه این ناحیه، مکان خوبی برای کشت این گیاه میباشد، میتوان با الگو گرفتن از طبیعت و تنوع موجود در این گیاه به کشت و اهلی کردن این گیاه در این منطقه و در اقلیم مشابه مبادرت ورزید