سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی اسدی قارنه – دانشجوی دکتری باغبانی
کاظم ارزانی – استاددانشگاه تربیت مدرست هران
عبدالعلی شجاعیان – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد سرسیفی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی استان کردستان

چکیده:

توت فرنگیFragaria annanasa گیاهی علفی چندساله وهمیشه سبز ازخانواده رزاسه می باشد و دردامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی کاشته می شود درحا لح اضر صدها رقم توت فرنگی برا یتولید تجارتی دردنیا وجود داشته و اصلاح ارقام جدید نیز با توجه به اهداف خاص اصلاحی بدون وقفه دنبال می شود باوجود سابقه طولانی کشت توت فرنگی درایران و همچنین ورود ارقام جدید درسالهای اخیر متاسفانه تاکنون مطالعه ای برروی تنوع ارقام موجوددرکشور انجام نشده است بمنظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپهای توت فرنگی موجود درایران تعداد۱۵رقم توت فرنگی ازکلکسیون مرکز تحقیقات کشاورزی استان کردستان تهیه و دراسفندماه ۸۹ درگلخانه با شرایط کنترل شده و سیستم آبیاری هیدروپونیک کشت گردیدند پس از استقرار بوته ها ودرمراحل رشد رویشی مهمترین خصوصیات رشدی و صفات مورفولوژیکی ارقام مذکور با استفاده از دسکریپتور بین المللی توت فرنگی مورد بررسی قرارگرفتند و براساس نتایج بدست آمده شناسنامه مورفولوژیکی ۱۵رقم توت فرنگی موجود درکشور تهیه گردید.