سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نگین شفایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
جواد خلیلی محله – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
فرزاد جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
عبدالله حسن زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۷ در شهرستان ارومیه و در ایستگاه تحقیقاتی ساعتلوی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی انجام خواهد گرفت. طرح بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکراراجرا گردید فاکتور اصلیa) شامل مقادیر نیتروژن مصرفی ۱۰۰ ،۷۰ ،۴۰ ۱۳۰ کیلوگرم در هکتار و فاکتور فرعیb) شامل زمان های کاربردکود نیتروژن ۱- ۵۰ % قبل از کاشت + ۵۰ % در مرحله روزت (قبل از تشکیل ساقه) ۲ -۵۰ قبل از کاشت + ۵۰ %قبل از گلدهی ، ۳- یک سوم قبل از کاشت+ یک سوم در مرحله روزت + یک سوم قبل گلدهی بود. در پایان فصل رشد صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی:، شاخص برداشت، عملکرد گلبرگ در ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گلدهی، تعداد شاخه های فرعی، ارتفاع بوته، تعداد غوزه و تعداد دانه در غوزه ،وزن ۱۰۰۰ دانه ، وزن دانه در تک بوته، وزنیک بوته و وزن غوزه در بوته ، در صد روغن به روش سوکسله ، عملکرد روغن از حاصل ضرب %روغن در عملکرد دانه اندازه گیری و یا محاسبه شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های بدست آمده نشان داد که تاثیر زمان و میزان مصرف کود نیتروژن و همچنین اثر متقابل آنها بر روی صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی:، شاخص برداشت، عملکرد گلبرگ در۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گلدهی، تعداد شاخه های فرعی، ارتفاع بوته، تعداد غوزه و تعداد دانه در غوزه ،وزن ۱۰۰۰ دانه ، وزن دانه در تک بوته، وزن یک بوته و وزن غوزه در بوته از لحاظ آماری معنی دار نبود. هر چند که تنوع و تفاوت در صفات مورد بررسی وجود داشت. تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر میزان روغن دانه از لحاظ اماری معنی داری در سطح احتمال ۵ در صد معنی دار بود. با افزایش مصرف کود نیتروژن در صد روغن دانه بطور محسوسی کاهش یافت. نتایج حاصل از داده های این بررسی نشان داد که کابرد بیش از ۴۰ کیلوگرم نیتروژن تاثیری بر عملکرد و اجزای آن و عملکرد روغن دانه نداشت. پس در راستای کشاورزی پایدار و افزایش تنوع زیستی خاک باید از مصرف بی رویه کود های نیتروژنه در کشت تابستانه اجتناب نمود.