سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرمهدی نیکنام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
مهدی تاجبخش – استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه.
عبدالله حسن زاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی.
محسن رشدی – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی.

چکیده:

کارکرد اکوسیستم ها مبتنی بر منابع ژنتیکی گیاهی، عملیات مدیریتی و عوامل زنده و غیر زنده محیطی می باشد و منابع ژنتیکی گیاهی نشان دهنده تنوع زیستی موجود در اکوسیستم های کشاورزی است که امروزه مفهوم گسترده تری را شامل شده و تنوعکلیه موجودات زنده اعم از گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم هایی که به نحوی در تولید غذا به طور مستقیم یا غیر مسقیم نقش دارند را در بر دارد. علیرغم نقش اکولوژیکی که تنوع در پایداری و ویژگی های کارکردی اکوسیستم های کشاورزی دارا می باشد، مطالعات اندکی در این زمینه در جهان و به خصوص ایران انجام شده است. برای حفاظت و بهره برداری مطلوب از تنوع زیستی اکوسیستم های کشاورزی، شناخت ویژگی ها و پراکندگی مکانی و زمانی اجزا آن در همه سطوح ضروری است. ۸۷- به منظور بررسی تنوع صفات رویشی و زایشی سه رقم سیب زمینی در منطقه آذربایجان غربی آزمایشی در سال زراعی ۸۸در روستای دیزج تکیه واقع در ۱۵ کیلومتری ارومیه اجرا گردید. ارقام شامل دزیره، آگریا و مورن در قالب طرح بلوک هایکامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در زمان برداشت تعداد غده در بوته، وزن غده ها در بوته، متوسط اندازه تک غده، متوسط وزن تک غده، وزن تر شاخ و برگ، ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد ساقه اصلی و تعداد ساقه فرعی در بوتهاندازه گیری شدند. نتایج حاصله نشان داد که ارقام مختلف تاثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد مطالعه داشته است. رقم دزیره به غیر از صفات تعداد غده و ارتفاع بوته که دارای بیشترین مقدار بود در بقیه صفات دارای کمترین تولید بود. رقم مورن دارای کمترین ارتفاع بود ولی در بقیه صفات به غیر از صفات تعداد غده و متوسط وزن تک غده دارای بیشترین مقدار بود. آگریا دارای بیشترین وزن تک غده بود.