سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رستم مرویی میلان – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
عبدالله حسن زاده – هییت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آ.غ
ایرج سیف – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
علی نصراله زاده –

چکیده:

به منظور بررسی تأثر تراکم ( ۱۲۵ ،۱۶۶ و ۱۰۰ هزار بوته در هکتار) و تاریخ کاشت ( ۱۵،۲۵ خرداد و ۴ و ۱۴ تیرماه) بر روی ارقام آفتابگردان روغنی (تری فلورا و آذرگل) آزمایشی بصورت اسپیلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان ارومیه در سال ۱۳۸۸ اجراء گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر صفت ارتفاع بوته در سطح احتمال ۱% و بر قطر ساقه،قطر طبق،عملکرد روغن، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت در سطح % احتمال ۵% معنی دار بود. اثر تراکم بر روی کلیه صفات مورد بررسی بجزء ارتفاع بوته و درصد روغن در سطح احتمال ۵ معنی دار بود و اثر رقم بر روی کلیه صفحات بجزء قطر ساقه، درصد روغن در سطح احتمال ۱% معنی دار بود و در این آزمایش بیشترین عملکرد دانه با عملکرد ۴۷۵۸ کیلوگرم در هکتار در رقم تری فلورا و تراکم ۱۰۰ هزار بوته در هکتار بدست آمد