سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی قمی اویلی – کارشناس ارشد مهندسی جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحسن حسینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مطالعه تنوع زیستی گونه های چوبی و زادآوری در دو جامعه راشستان وراش- ممرزستان درسری نمخانه که دومین سری جنگل تحقیقاتی، پژوهشی خیرودکنارمورد مقایسه قرار گرفت. آماربرداری با روش تصادفی- سیستماتیک و با شبکه ۲۰۰*۲۰۰ متر در سطح ۲۵۰ هکتار (هرجامعه ۱۲۵ هکتار) با ۶۰ قطعه نمونه ( ۵ میکروپلات ۳*۳ در داخل هر قطعه نمونه) انجام گرفت. درهرمیکروپلات ۴۵ متر مربعی۳*۳ متر) تمام پایه های گونه های چوبی شمارش شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جامعه راشستان دارای تنوع و غنای بیشتری نسبت به جامعه راش- ممرزستان می باشد. تاثیرشاخص های یکنواختی در مقایسه با غنا درافزایش تنوع زیستی بیشتر می باشد. میزان نشانه گذاری زیاد گونه های مختلف به خصوص درختان ممرز به نفع گونه راش در جامعه راش- ممرزستان باعث کاهش تنوع زیستی شده است. تعداد نهال در جامعه راشستان بیشتراز جامعه راش- ممرزستان ولی تعداد شل وخال برعکس می باشد