سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا خاکیزاده – کارشناس بخش تحقیقات اصلاح بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا
کیوان صفی خانی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

امروزه اهمیت تنوع ژنتیکی در پیشبرد برنامههای اصلاح گیاهان بر کسی پوشیده نیست، به طوری که انتخاب موفقیت آمیزژنوتیپهای برتر از جمعیتهای مورد اصلاح بستگی به وجود تنوع ژنتیکی دارد و بدون آن، هیچگونه پیشرفتی در اصلاح نباتات امکان پذیر نیست. دراین میان هر صفتی که ازتنوع بیشتری برخوردار باشد امکان بیشتری را برای گزینش فراهم میکند. با توجه به این که میتوان در میان ژنوتیپهای مختلف یک گونه یا گونههای مختلف بسیاری از گونههای گیاهی از جمله گونههای مختلف جنس کتان تنوعات زیادی پیدا نمود و در اصلاح نباتات از آن بهره برد لذا جمع آوری و حفاظت گونه های مختلف این جنس در کشور و خصوصاً استان همدان محسوس و ضروری میباشد. گیاه کتان زراعی از گیاهانی است که علاوه بر الیاف از دانههای آن نیز استفاده میشود. ترکیبات ارقام روغنی این گیاه م یتواند تحت تأثیر عواملی همچون ژنتیک، شرایط محیطی، فرآیند رسیدن بذر و روشهای آنالیز، متغیر باشد. همچنین محتوای پروتئین بذر این گیاه نسبت عکس با محتوای روغندارد و با کاهش پروتئین دانه، مقدار روغن آن افزایش مییابد. وجود چنین خصوصیاتی در گونه زراعی گیاه کتان، پژوهشگران را تشویق نموده تا ارقام ویژهای از کتان لیفی و کتان روغنی(بزرک) را اصلاح نمایند. در این مقاله ضمن آشنایی با جنس کتان و گونههای مختلف آن در کشور و استان همدان با خصوصیات ظاهری و موارد استفاده آن بیشتر آشنا میشویم