سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب صالح پور – کارشناس ارشد علوم گیاهی
عزیزاله جعفری کوخدان – عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی رابطه تنوع و غنای گونه ای نسبت به عامل جهت جغرافیایی منطقه حفاظت شده دنای غربی به مساحت ۸۰۰۰۰ هکتار واقع دراستان کهگیلویه و بویراحمدانتخاب گردید نمونه برداری برروی خط ترانسکت انجام شد و ۳۰رلوه به روش حداقل سطح گونه با افزایش هریکصدمترارتفاع به صورت کاملا اتفاقی درجهت های شمالی و جنوبی منطقه پیاده شد سپس عوامل محیطی و پوشش گیاهی درهررلوه برداشت شدند نتایج حاص لاز آنالیز همبستگی نشان داد که تاثیر جهت جغرافیایی برغنای گونه ای درشیب شمالی و جنوبی منطقه معنادار است ولی برتنوع گیاهی همبستگی معناداری ندارد نتایج همچنین نشان داد که غنای گونه ای با عامل جهت جغرافیایی درشیب شمالی همبستگی بیشتری دارد.