سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه پیروزی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
مجید توکلی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

تنوع زیستی Biodiversity مفهومی است که امروزه در سه سطح ژن گونه و اکوسیستم مطرح می گردد ولی این واژه در سطح گونه شناخته شده تر بوده و کاربرد بیشتری دارد تنوع شگفت انگیز استان لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی وجود شرایط اکولوژیک بسیار متنوع زیستگاههای خاصی را بویژه از نظر منابع ابی بوجود اورده است استان لرستان دارای منابع ابی شامل ۸۶۴۴ دهنه چشمه ۳۷۲۵ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق ۱۴۰۳ رشته قنات و ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر رودخانه ای می باشد براساس تحقیقاتانجام شده رودخانه های کاکارضا کشکان دواب الشتر گهررود در استان و بررسی فون بنتوزها در مجموع تعداد ۴۲ جنس از ۲۶ خانواده از جانوران کفزی بنتوزها شامل راسته های حشرات Insect نرمتنان molluscs کرمها ٌworms و سخت تنان Crustacea شناسایی شدند نمونه های شناسایی شده ماکروبننتوزهای راسته حشرات Insect شامل خانواده های Ephemeroptera ,Trichoptera,Odonata.Diptera,Plecoptera.Coleoptera و راسته کرمها پهن Turbelaria خانواده Tricladida,راسته کرمهای حلقوی Hirudinea خانواده Ginathobdellida راسته سخت پوستان Crustacea خانواده Amphipoda شناسایی شدند.در این تحقیق بمنظور شناسایی تنوع زیستی مهمترین رودخانه های استان در مدت یک سال و در چهار فصل مختلف از ۲۰ ایستگاه که با ویژگیهای خاصی انتخاب شده بودند نمنه برداری بعمل امده و تمام نمونه ها جداسازی شمارش و شناسایی شدند بطور کلی از تعداد حدود ۳۰۰۰ نمنه جمع اوری شده ۷۰ جنس از ۳۵ خانواده مربوط به ۷ راسته حشرات شناسایی گردید از این تعداد ۴۰% نمونه ها مربوط به راسته Ephemeroptera و هکچنین ۳۵% نمونه ها مربوط به راسته هاTrichoptera & Plecoptera بودند و ۱۵% نمونه ها مربوط به راسته های Diptera &Odonata بودند و ۱۰% بقیه نمونه ها مربوط به راسته های Hemiptera & Coleoptera بودند و ۲ جنس از ۲ خانواده مربوط به ۲ راسته کرمها که از این تعداد ۸۰% مربوط به راسته سخت پوستان Crustacea و ۱جنس از ۱ خانواده مربوط به راسته نرمتنان بودند لازم به ذکر است که عوامل مختلف از جمله الودگی ویژگیهای بستر عمق رودخانه وجود گیاهان ابزی سرعت اب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و… فون حشرات ابزی راتحت تاثیر قرار میدهد.