سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد حسن خانی – دانشجوی کارشناسی­ارشد بوم­شناسی آبزیان دانشکده منابع­طبیعی، دانشگ
یزدان کیوانی – عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشکده منابع­طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
نصرا.. محبوبی صوفیانی – عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشکده منابع­طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تنوع زیستی ماهیان رودخانه قشلاق از سرشاخه های مهم رودخانه سیروان (یکی از زیر حوضه های دجله) در سال ۱۳۹۰ در ۲ فصل بهار و تابستان در ۵ ایستگاه بررسی شد. از مجموع ۵۹۷ ماهی صید شده، ۸ گونه در ۲ خانواده شناسایی شدند که عبارتند از: Garra rufa, Hemicultur ,Alburnus mossulensis Squalius cephalus, Capoeta trutta, , Ctenopharyngodon idella, leucisculus, Pseudorasbora parva, Oxynemacheilus sp. بیشترین تنوع گونه ای به خانواده کپورماهیان اختصاص داشت. انواع گونه های بومی از غیر بومی بیشتر بوده و شاخص تنوع گونه ای، غنای گونه ای و غالبیت گونه ای به ترتیب در ایستگاه شماره ۱ ( ۱/۳۷ ، ۰/۴۳ ،۰/۵۷ )، ایستگاه شماره ۲ ( ۳۶/۳۴۳ ، ۱/۲ ، ۰/۷۷ )، ایستگاه شماره ۳ ( ۱/۶۵ ، ۰/۶۳ ، ۰/۶۴ ) ایستگاه شماره ۴ ( ۱/۴۷ ، ۰/۶۵ ، ۰/۵۹ )، ایستگاه شماره ۵ ( ۱/۸۸ ، ۰/۸۲ ، ۰/۶۹ ) می باشد. نمونه برداری با استفاده از وسایل گوناگون صیادی (تور پرتابی با چشمه ۵/۱ سانتیمتری، تورهای پره با چشمه های ۱ سانتیمتری و ۵ میلیمتری، ساچوک با چشمه ۵ میلیمتری و دستگاه الکتروشوکر) انجام گرفته و نمونه های صید شده در فرمالین ۱۰٪ تثبیت شده و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند و به وسیله کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. در این بررسی ایستگاه شماره ۲ پشت سد وحدت سنندج قرار داشت و دارای بیشترین تنوع گونه ای، غنای گونه ای و غالبیت گونه ای بود.