سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم اسدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
سیدمحمد حجتی – اعضاء هیات علمی گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
محمدرضا پورمجیدیان – اعضاء هیات علمی گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
اصغر فلاح – اعضاء هیات علمی گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی تنوع زیستی در دو توده دست کاشت (کاج سیاه و زبان گنجشک) واقع در جنگل الندان- ساری انجام شد. درصد گونه های علفی و تعداد تجدید حیات طبیعی گونه های چوبی در هر یک از این عرصه ها با استفاده از ۶ پلات۲۰*۲۰ متری اندازه گیری شد. سپس شاخص های تنوع زیستیShanoon Simpson و شاخص غنا (Menhinick , Margalef)در محیط نرم افزارpast محاسبه شد. از آزمونt مستقل برای آنالیز شاخص ها در محیط نرم افزارSPSS16.0 استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو شاخص تنوع و غنا گونه های علفی و زادآوری گونه های چوبی در توده کاج سیاه بیشتر از توده زبان گنجشک (p<0/05 می باشد. نتایج حاکی از ان است که برخلاف عقیده ی متداول در مورد نامناسب بودن شرایط زیستی در توده های سوزنی برگ، این عرصه ها توانایی فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گونه های علفی و چوبی حداقل در سالهای اولیه استقراررا در خود دارا می باشند.