سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی واردی کولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
حمید جلیلوند – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حجتی – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آیدین پارساخو – دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

هدف ازاین مطالعه بررسی تنوع زیستی در توده های تمشک و توسکای حاشیه جاده جنگلی می باشد بدین منظور از سه جاده که در حاشیه یکی از جاده ها توده تمشک، درحاشیه جاده دیگر توده توسکا و در حاشیه سومین جاده توده توسکا و تمشک با هم حضور داشتنداستفاده شد ابعاد ترانسکتهای انتخاب شده حاشیه جاده بطول ۱۰۰ متر و به عرض متوسط ارتفاع درختان حاشیه جاده که حدود ۲۰ متر بود انتخاب شد دراطراف هر جاده از سه ترانسکت در فاصله های ۰-۲۰ متری از جاده ۴۰-۶۰ متری از جاده و ۸۰-۱۰۰ متری از جاده استفاده شد نتایج نشان داد که جاده تاثیر منفی بر تنوع زیستی حاشیه جاده دارد و هر چه از جاده فاصله گرفته و به داخل توده می رویم میزان تنوع گونهای افزایش می یابد. در داخل توده و در حاشیه جاده های توسکا و تمشک با هم حضور دارند بیشترین میزان تنوع نسبت به جاده هایی که تمشک و توسکا به تنهایی و بصورت خالص وجود دارند دیده شد بنظر می رسد ترکیب لاشه ریزی و بقایای مواد آلی توسکا و تمشک با هم باعث افزایش تنوع زیستی می شود