سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمهدی واردی کولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
حمید جلیلوند – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
سیدمحمد حجتی – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
آیدین پارساخو – دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تنوع زیستی در تودههای تمشک و توسکای حاشیه جاده جنگلی میباشد. بدین منظور ازسه جاده که در حاشیه یکی از جادهها توده تمشک، در حاشیه جاده دیگر توده توسکا و در حاشیه سومین جاده توده توسکا و تمشک با هم حضور داشتند، استفاده شد. ابعاد ترانسکتهای انتخاب شده حاشیه جاده به طول ۱۰۰ متر و به عرض متوسط ارتفاع درختان حاشیه جاده که حدود ۲۰ متر بود، انتخاب شد. در اطراف هر جاده از سه ترانسکت در فاصله های ۰-۲۰ متری از ج اده ۴۰-۶۰ متری از جاده و ۸۰-۱۰۰ متری از جاده استفاده شد نتایج نشان داد که جاده تاثیر منفی بر تنوع زیستی حاشیه جاده دارد و هر چه از جاده فاصله گرفته و به داخل توده میرویم، میزان تنوع گونه- ای افزایش مییابد. در داخل توده و در حاشیه جادهای که توسکا و تمشک با هم حضور دارند بیشترین میزان تنوع نسبت به جادههایی که تمشک و توسکا به تنهایی و به صورت خالص وجود دارند، دیده شد. به نظر می رسد ترکیب لاشه ریزی و بقایای مواد آلی توسکا و تمشک با هم باعث افزایش تنوع زیستی می شود