سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمزه رمضانی کریم – گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدعلی شوقعلی – گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اصغر شیروانی – بخش گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در بررسی‌های فونستیک و تاکسومومیک که به منظور جمع‌آوری و شناسایی گونه‌ها یک جنس Drasteria Hübner, 1818 طی سال‌های ۱۳۸۷ -۱۳۹۰ انجام گرفت، نقاط مختلفی با دامنه ارتفاع متنوع ۴۰۰ تا ۳۰۰۰ متری از سطح دریا با پوشش گیاهی متفاوت انتخاب گردید و به وسیله تله نوری متحرک در فصول مختلف نمونه‌برداری انجام شد. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری، اتاله و بر اساس خصوصیات ظاهری و دستگاه تناسلی شناسایی شدند. در مجموع ۱۰ گونه از این جنس برای ایران گزارش شده است . گونه‌ها توصیف شده‌، اسامی مترادف ، اطلاعات مربوط به پراکنش و بیونومی کونه های مربوطه ذکر گردیده و عکس حشرات کامل و محل جمع آوری نیز آورده شده است. گونه‌ها در کلکسیون حشره شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نگهداری می‌شوند